Gå til sidens indhold

Skive Kommune

Skive Kommune

Leder til PPR i Skive Kommune

Er du optaget af at finde nye veje til at understøtte udsatte børn, unge og deres familier? Er du som leder dygtig til at udvikle tværfagligt samarbejde?

Kan du lede dygtige selvledende medarbejdere og skabe fælles retning og sammenhæng i afdelingen? Så er du vores nye leder for PPR.

Vi er optaget af at skabe fællesskaber for alle de børn, der bor i kommunen.

Vi arbejder ud fra den Sammenhængende Børnepolitik, som sætter den retning vi arbejder i, og den tydeliggør, hvilke værdier der driver os fremad.

Læs mere i den Sammenhængende Børnepolitik.

Du bliver leder for 24 fagligt stærke medarbejdere: 9 psykologer, 6 tale-hørekonsulenter, 2 læse-matematikkonsulenter, 5 fysio- og ergoterapeuter og 2 administrative medarbejdere. Medarbejderne er inddelt i 3 fagteams med hver deres faglige leder.

I PPR og den øvrige del af Familieafdelingen har vi et tæt samarbejde med Skole- og Dagtilbud, og PPR prioriterer at være ude i børnenes kontekst. Derfor er medarbejderne den største del af tiden ude på skolerne og i daginstitutionerne, hvor vi sparrer med forældre, medarbejdere og ledere om at finde gode løsninger til børn, der ikke trives. På den måde arbejder alle PPR’s faggrupper hele tiden proaktivt ude i børnefællesskaberne med at sikre hurtige og mindst indgribende indsatser for alle børn og unge. PPR har ingen ventetid på at påbegynde et samarbejde.

Samarbejdet med Sundhedsplejen, Familiesektionen, samt Børn- Unge og Familiecentret (BUF) er tæt og konstruktivt. Det betyder, at der er kort vej mellem relevante faggrupper og høj grad af selvtilrettelæggelse.

Som personaleleder, betyder det at du skal kunne lede på afstand, og være god til at lykkes ved at vise tillid til dine medarbejdere, og klæde dem på til at sparre med ledere og medarbejdere i skoler og dagtilbud.

Spændende opgaver

Du får ledelsesmæssigt råderum til at sætte dit præg på en sektion med mange spændende opgaver i pipelinen. Du skal have fokus på - sammen med de 3 faglige ledere og medarbejderne - at sikre fortsat udvikling og drift af PPR, som en arbejdsplads med fortsat høj faglighed, god trivsel og et stærkt sammenhold.

Der er flere nye opgaver på vej til PPR i fremtiden. Du får bl.a. en vigtig rolle at spille i klyngesamarbejdet med Børne- og Ungdomspsykiatrien og de praktiserende læger, med udvikling og implementering af nye tiltag fra 10års-planen for psykiatri samt arbejdet med Barnets Lov.

Barnets Lov kalder i endnu højere grad end tidligere på samarbejdet med og inddragelse af børn, unge og forældre som en central del af de helhedsorienterede løsninger. Opgaverne består i at implementere de nye tiltag, samtidigt med at vi værner om PPR’s stærke værdier og børnesyn, hvor vi insisterer på at forstå barnet i dets kontekst og arbejde med rammerne og relationerne omkring barnet.

Derudover får du ansvar for at sikre en fornuftig økonomi og styring, som understøtter sikker drift og et samlet overblik.

Samarbejder på tværs

Vi har et tæt samarbejde på tværs i Familieafdelingen og med Skole- og Dagtilbud.

Du bliver en del af ledergruppen i Familieafdelingen, hvor vi tilstræber at koordinere vores indsatser, så børn, unge og deres familier møder et fælles helhedssyn og oplever at blive guidet på tværs af overgange mellem afdelinger.

Dit vigtige bidrag bliver at bringe PPR’s faglighed i spil i dette arbejde og bidrage til at øge samarbejdet mellem alle de fagligheder og funktioner, der arbejder med børn og unge.

Du skal også kunne navigere i en politisk styret organisation og ønske at være med til at præge, hvordan vi løser opgaven.

Den leder vi ønsker os

Vi forventer at du har et grundigt kendskab til PPR, og det er en fordel men ikke et krav, at du er psykolog.

Du har erfaring med ledelse og minimum en diplomuddannelse i ledelse eller tilsvarende lederuddannelse, eller at du er indstillet på at tage relevant lederuddannelse.

Derudover håber vi, at du kan genkende dig selv i disse kvaliteter:
  • Samlende: Du samler sektionen og kan skabe en tydelig retning på trods af, at vi til daglig færdes ude på kommunens skoler og i daginstitutionerne. Du bidrager ligeledes til et godt samarbejde på tværs i Familieafdelingen og bygger bro til Skole-/Dagtilbudsområdet, Region Midt og øvrige samarbejdspartnere.
  • Kommunikation: Du er kommunikativt stærk og kan tydelig forklare, så alle kan forstå og bidrage til processen omkring børnene. Du kan også bidrage til samtalen opad til politikerne, nedad til medarbejder og udad til samarbejdspartnere og forældrene.
  • Står fast: Du står fast – også i stormvejr – og du kan navigere i krydspres når der er dilemmaer og forskellige interesser på spil.
  • Helhedssyn: Du arbejder ud fra et helhedssyn og ser de problemstillinger og sammenhænge barnet indgår i.
  • Nysgerrig: Du er god til at stille spørgsmål og forstyrre både medarbejdere og lederkolleger i deres opfattelse af problemstillinger for bl.a. at styrke perspektiveringen. Du er visionær og tør prøve nye ting af og bakker op, når medarbejderne afprøver nye løsninger.

Yderligere info

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Familiechef Helle Trangbæk på 20 29 06 78.

Send os din ansøgning, hvor du beskriver, hvordan du vil byde ind på de opgaver, vi har beskrevet, senest den 8. oktober 2023.

Vi holder 1. samtale den 24. oktober og 2. samtale den 31. oktober 2023.

Der vil indgå en personprofil og en opgave i ansættelsesforløbet, hvis du går videre til 2. samtale.

Vi håber, at du kan tiltræde pr. 1. december 2023 eller efter aftale.

Du bliver ansat efter gældende overenskomst og principperne om lokal løndannelse med baggrund i dine kvalifikationer og relevant erfaring.

Søg stillingen elektronisk via vores rekrutteringssystem

RENT LIV er livshjulet på Skiveegnen. Vi skaber vækst og udvikling gennem grønne handlinger. Vi gør det sammen gennem fælles virkelyst. Vi gør det for at benytte, beskytte og udvikle en egn i balance.
Grøn handling i fællesskaber og for en egn i balance. Tilsammen giver det RENT LIV.