Gå til sidens indhold

Skive Kommune

Skive Kommune

Sektionsleder til Specialrådgivningen i Skive

Brænder du for nærhed i ledelse og har du gennemslagskraft? Har du lysten og evnerne til at stå i spidsen for en myndighedsafdeling på handicapområdet, der hver dag træffer afgørende beslutninger for den enkelte borger? Så er du muligvis vores nye sektionsleder på det specialiserede voksenområde.

Om Specialrådgivningen

Vores kerneopgave er bevilling af ydelser og sagsbehandling primært i forhold til Serviceloven, som relaterer sig til voksne borgere med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser, såsom udviklingshandicap, senhjerneskade, ADHD, autismespektrumforstyrrelse, psykiske lidelser mv. Herudover varetager vi også en bred palette af andre opgaver bl.a. inden for værgemål, magtanvendelser og domfældte.

Vi har et stort fokus på faglighed i indsatsen, og vi tror på, at det er vigtigt at have tæt kontakt til både borgere, pårørende og samarbejdspartnere for at skabe udvikling og gode løsninger. Vi er en medarbejdergruppe, med en høj faglighed og ser dialog og sparring som et nøgleredskab. Vi er både nytilkomne og medarbejdere med høj anciennitet i afdeling. Det gør, at vi er gode til at gøre brug af hinandens erfaringer og spidskompetencer, og samtidig åben for undren og nye perspektiver.
Vi arbejder ud fra BUM, og med afsæt i den habiliterende arbejdsgang, som er en faglig tilgang til en koordineret, tidsbestemt, sammenhængende og målrettet samarbejdsproces med borgeren. Vi har fokus på udvikling og mestring, og tager afsæt i den enkelte borgers ressourcer og aktive medvirken.

Du bliver leder for 12 sagsbehandlere fordelt på 4 teams, 2 jurister, 1 ledsagekoordinator, 1 administrativ medarbejder og 1 økonomimedarbejder.

Specialrådgivningen har et kontor- og samarbejdsfællesskab med Psykiatrirådgivningen og samarbejder tæt om faglige retningslinjer, feriedækning mm. Vi har et årligt budget på knap 60 mio. kr. og indtægter for salg af pladser på godt 54. mio. kr. årligt.

Ledelse på tværs

Som sektionsleder refererer du til socialchefen. I er sammen ansvarlige for at sætte retning for Specialrådgivningen og klæde politikerne på i forhold til at skabe de bedste rammer for Socialafdelingen og de borgere, vi har ansvaret for.

Du vil indgå i den tværgående centerledergruppe, hvor vi i samarbejde arbejder strategisk med udvikling og drift af hele socialområdet. Du får herigennem råderum til at sætte dit præg på en organisation med mange spændende opgaver og er med til at stå i spidsen for at udvikle faglighed, økonomi og sammenhæng på tværs af hele Socialafdelingen. Centerledergruppen består udover dig og socialchefen af lederkolleger fra Socialafdelingens fem øvrige områder: 1. autismeområdet, 2. bo- og aktivitetstilbud til borgere med udviklingshandicap, 3. bostøtte og klubtilbud til borgere med udviklingshandicap, 4. specialundervisning til unge og voksne og 5. hjerneskadeområdet.

I centerledergruppen er det helt centralt at udvikle vores tilbud i fællesskab og være fremsynet for at kunne give borgerne tilbud, der matcher deres behov, samtidig med at de budgetmæssige rammer overholdes. Her vægter vi særligt nysgerrighed, lydhørhed, tillid, engagement og handlekraft.

Spændende opgaver venter

Socialområdet er generelt udfordret, og dette begynder vi også at mærke i Skive Kommune. Derfor bliver det nødvendigt at udbygge vores fokus på visitation, samarbejde og koordination. I Skive Kommune har vi tilbud med specialiseret faglig viden, og det er centralt for os at have et tæt samarbejde mellem drift og myndighed for at finde gode optimale løsninger for den enkelte borger.

En af opgaverne i centerledergruppen er at arbejde med realisering af byrådets visioner i Socialplanen, som har fire indsatsområder. Ny Socialplan er godkendt april 2023 og undervejs. Du kan læse mere i den gældende Socialplan. Et af fokusområderne i Socialplanen er beskæftigelse af borgere med handicap, hvor vi har en særlig indsats og et tæt samarbejde med Socialafdelingens jobkonsulent for at øge beskæftigelsesmulighederne for borgeren med handicap.

Et andet særligt fokusområde for centerledergruppen er at fortsætte og videreudvikle arbejdet der understøtter en god overgang fra ung til voksen. Her vil du få en særlig rolle i arbejdet med drift og myndighed på tværs af forvaltningsområder.

Vigtige samarbejdsfora

Du vil også sidde for bordenden i et aktivt Trio og Lokal-MED, som bidrager til en god samarbejdskultur i afdelingen. Vi vægter en god og konstruktiv involvering i drøftelser og beslutninger, hvor vi i fællesskab drøfter samarbejde, arbejdsmiljø- og personaleforhold og arbejder med løbende udvikling af Specialrådgivningen.

For at kunne lykkes med de gode løsninger er det en forudsætning, at du har stærke relationelle kompetencer og aktivt søger og indgår i tæt samarbejde med en lang række af både eksterne og interne parter.

Den sektionsleder vi ønsker os

Først og fremmest har du en relevant faglig uddannelse med dybdegående indsigt på det socialfaglige område. Du har ledelsesmæssig erfaring fra en politisk styret organisation, og du har relevant lederuddannelse eller er indstillet på at tage diplom i ledelse. Du er en leder, der prioriterer tilgængelighed og tydelig personaleledelse. Du er imødekommende og tillidsvækkende og brænder for dine medarbejderes trivsel og faglige udvikling.

Du har kendskab til de lovgivningsmæssige og faglige udfordringer på det specialiserede socialområde og har en knivskarp forståelse for økonomisk styring og brugen af data. Du er i stand til at styre og sætte retning for Specialrådgivningen, med balance mellem udvikling og en økonomi i balance.

Derudover ønsker vi, at du kan genkende dig selv i disse karaktertræk:
 • Du er tillidsvækkende og leder med dialog og inddragelse. Du giver gerne ansvar fra dig, så dine medarbejderes kompetencer bringes i spil.
 • Du er visionær og kan tegne fremtidsbilledet for myndighedsområdet på det specialiserede voksenområde i Skive Kommune.
 • Du er en samarbejdsorienteret person, der åbent og ærligt søger samarbejde, dialog og udvikling på tværs – både med driftenhederne på socialområdet, myndighedsområdet på psykiatri-, senior- og det specialiserede børne- og ungeområde i Skive Kommune.
 • Du har fokus på muligheder og ressourcer – både i forhold til dine medarbejdere og i den faglige tilgang i sagsbehandlingen.
 • Du er udviklingsorienteret og tør afprøve nye løsninger på fremtidens udfordringer, indenfor de rammer og ressourcer, der er til rådighed. Samtidig er du i stand til at sikre, at igangsatte udviklingstiltag bliver fulgt til dørs.
 • Du er struktureret, strategisk og analytisk og kan overskue kompleksiteten på området og i opgaverne.
 • Du træffer beslutninger med gennemsigtighed og på et informeret grundlag, så organisationen føler sig hørt og lyttet til.
 • Du er empatisk, inkluderende og vægter arbejdsmiljøet højt, så der er god trivsel for den enkelte, lavt sygefravær og dermed bedre økonomi til gavn for hele afdelingen og det samlede socialområde.
 • Du formår at samle og motivere og evner at kommunikere forståeligt, åbent, ærligt og handlingsorienteret både, når det gælder politikker, strategier, værdier, rammesætning og hverdagspraksis.
 • Du skal evne at være i et krydspres mellem ønsker, forventninger og økonomi. Du skal kunne håndtere, når der opstår udfordringer i et samarbejde og konfliktnedtrappe i de særlige situationer, hvor det er nødvendigt.
 • Og sidst men ikke mindst, er det vigtigt, at du har et godt humør og kan skabe og vedligeholde gode rammer for socialt sammenhold i afdelingen.
 

Yderligere oplysninger

Du kan læse mere om Skive Kommunes tilbud på Social- og Psykiatriområdet på vores hjemmeside og i vores tilbudsvifte.

Du finder funktionsbeskrivelse for stillingen her.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte socialchef Heidi Becker-Rasmussen på telefon 20 51 50 72.

Ansøgningsfrist

Onsdag den 7. juni kl. 12.00.

1. samtalerunde holdes 13. juni og 2. samtalerunde 21. juni. Der vil indgå en personprofil og en opgave, hvis du går videre til 2. samtale.

Arbejdsstedet er rådhuset i Skive, Torvegade 10, 7800 Skive.

Vi ønsker, at du tiltræder stillingen senest 1. september 2023.

Søg stillingen elektronisk via vores rekrutteringssystem

RENT LIV er livshjulet på Skiveegnen. Vi skaber vækst og udvikling gennem grønne handlinger. Vi gør det sammen gennem fælles virkelyst. Vi gør det for at benytte, beskytte og udvikle en egn i balance.
Grøn handling i fællesskaber og for en egn i balance. Tilsammen giver det RENT LIV.