Gå til sidens indhold

Skive Kommune

Skive Kommune

Tre områdeledere til plejecentrene Balling, Glyngøre og Roslev

I Skive Kommune ønsker vi at blive en af landets bedste seniorkommuner, hvor vi sammen skaber et godt og værdigt liv for de ældre. Dette kræver blandt andet, at vi har gode ledere til at understøtte medarbejderne på vores plejecentre.

Vi søger derfor 3 områdeledere, der hver skal varetage ledelsen af ét plejecenter: Balling, Glyngøre eller Roslev plejecenter.
 • Balling Plejecenter er et populært og aktivt hus med 25 moderne plejeboliger og ca. 30 medarbejdere. Huset føles hurtigt, som et ”hjem”, og der er en aktiv kreds af frivillige, som bidrager med/til med aktiviteter og samvær.
  Læs mere om Balling Plejecenter på vores hjemmeside
   
 • Glyngøre Plejecenter har et dejligt udeområde med frugttræer, en stor overdækket terrasse og gåafstand til skov, strand og havn. Der er 26 plejeboliger og ca. 28 medarbejdere.
  Læs mere om Glyngøre Plejecenter
   
 • Roslev Plejecenter har 23 plejeboliger og 25 medarbejdere. På centret dufter der dejligt af hjemmelavet mad, idet køkkenernes beliggenhed tæt på beboerne er med til at give masser af aktiviteter og sanseindtryk.
  Læs mere om Roslev Plejecenter

Mere ledelse på vej

På nuværende tidspunkt har de eksisterende områdeledere ansvaret for flere plejecentre, men vi arbejder i 2023 på at realisere et politisk ønske om at etablere områdelederfunktion på hvert plejecenter. Du vil derfor få ansvaret for et enkelt plejecenter, samt være en del af en proces, hvor vi i løbet af 2023 forventer at besætte stillinger til de resterende plejeboligenheder.

Derudover betyder denne proces, at vi forventer at komme til at ændre på de nuværende områders størrelse og sammensætning, således de tilpasses i forhold til at få etableret lederfunktion på alle 15 plejecentre, og der vil fremover løbende foregå udvikling og tilpasning af området

Spændende ledelsesopgaver

Vi tilbyder et job, hvor du sammen med medarbejderne og din nærmeste lederkolleger, har stor mulighed for at være med til at skabe en god arbejdsplads, hvor faglighed og arbejdsmiljø understøtter beboernes gode hverdagsliv og medarbejdernes gode arbejdsliv.

Som områdeleder kan du sætte hele ledelsespaletten i spil, da du har ledelse af daglige drift af plejeboligerne, køkken, rengøring og tekniske servicemedarbejdere. Du vil have ansvar for planlægning i tæt samarbejde med en planlægger, samt tilpasning og udvikling af områdets indsats, bl.a. det faglige, økonomiske, personalemæssige og administrative ansvar. Du er er ansvarlig for indsatsen med udgangspunkt i relevant lovgivning, den politiske vision, værdier og målsætninger samt Skive Kommunes ledelsesgrundlag, politikker og kvalitetsstandarder.

På alle plejecentrene er der en opgave i at få økonomien til at hænge sammen, og justeret, når der fx er ledige boliger. Det er også en meget vigtig opgave at arbejde med samarbejde, kommunikation og kultur, så vi kan tiltrække og fastholde nye medarbejdere – også i fremtiden.

Som områdeleder får du også en vigtig rolle som medspiller i et lokalmiljø i de mindre byer. Der vil være et samarbejde med lokalområdet og frivillige, så plejecentrene fremstår attraktive for kommende beboere i lokalområdet og resten af kommunen.

Læs ansvars- og kompetencebeskrivelsen for områdeledere i Pleje & Omsorg

Lederteamets opgaver og ansvar

I Skive står vores ledelse på to ben – du får både lokal ledelse af ”dit eget” plejecenter, samtidigt med at du bliver en del af et lederteam, som har fælles ansvar for at skabe en god arbejdsplads, hvor faglighed og arbejdsmiljø understøtter opgaveløsning af høj kvalitet. Lederteamet har ligeledes fælles ansvar for, at økonomien er i balance, og de store linjer i og omkring opgaveløsningen skal være ens i de tre områder.

En af lederteamets vigtige opgaver er at udvikle plejecentrene i området, så vi også i fremtiden kan leve op til de krav, som beboerne kalder på, i balance med økonomien. Vi skal i endnu højere grad understøtte beboerne i at mestre deres liv med de ressourcer de kommer med. Det betyder, at du både skal kunne bevæge dig op i helikopteren, tænke sammenhæng og strategisk fremad, og kunne bevæge dig ned i hverdagens praksis og implementere nye tiltag.

Lederteamet bistår i det daglige hinanden og fungerer som stedfortræder for hinanden i akut opståede situationer, ved ferie og andet fravær. Lederne får desuden støtte fra planlæggere, de øvrige engagerede medarbejdere samt lederkollegaer på tværs i Pleje & Omsorg.

Som leder refererer du til afdelingslederen af Plejeboligenheden, som understøtter områdelederne og er ansvarlige for den overordnede udvikling af området. Du vil desuden blive en del af en stor ledergruppe i Pleje & Omsorg, som pt består af 14 områdeledere fra plejecentrene og hjemmeplejen, men ved årets udgang vil ledergruppen bestå af 23 ledere. Ledergruppen arbejder kontinuerligt med at styrke og udvikle organisationen, og tager udgangspunkt i økonomisk bæredygtighed, faglig bæredygtighed og ledelsesmæssig og administrativ bæredygtighed.

Udover de opgaver, som er beskrevet i ansvars- og kompetencebeskrivelsen, er der særligt 3 opgaver der trænger sig på i alle ledelseslag:
 • Rekruttering og fastholdelse: En aktuel stor udfordring består i at styrke rekruttering og fastholdelse af kvalificerede medarbejdere med henblik på at opretholde den faglige kvalitet i ydelserne til borgerne. Derfor vil det også være et stort fælles fokus for lederteamet i samarbejde.
 • Opgaveoverdragelse og det nære sundhedsvæsen: Det nære Sundhedsvæsen med sundhedsfremme og forebyggelse er et centralt element i vores arbejde. I fremtiden skal vi på plejecentrene favne en anden og større kompleksitet som følge af den stigende opgaveoverdragelse fra regionen til kommunen i forbindelse med udbygningen af det nære sundhedsvæsen fx indlæggelse i eget hjem. Det kræver at du skal medvirke til at udvikle fagligheden og samarbejdet omkring det nære sundhedsvæsen, så vi kan bidrage til de bedst mulige liv for beboerne.
 • Strategiplan: Vi arbejder på alle niveauer i organisationen med udvikling ud fra 6 strategiske indsatsområder, som er formet ud fra behovet for at tænke og handle strategisk i forhold til de udfordringer, som vi kan forudse i fremtiden. Du vil som områdeleder sidde med i arbejdsgrupper eller skulle arbejde med at implementere udviklingstiltag herfra på eget plejecenter og i området.
  Læs mere i vores Strategiplan 

Den leder vi ønsker os

Du har en sundhedsfaglig baggrund, der gør, at du kan lede flere fagligheder og være den nødvendige sparringspartner for medarbejderne i hverdagen. Du skal også have økonomisk indsigt, og vi har dygtige økonomiske konsulenter, der understøtter budget og opfølgning. Vi forventer også, at du har erfaring med ledelse og minimum en diplomuddannelse i ledelse eller tilsvarende lederuddannelse, eller at du er indstillet på at tage relevant lederuddannelse.

Det er også vigtigt for os, at du er et tilgængeligt menneske, som er nede på jorden og kan skabe relationer og kommunikere med medarbejdere, borgere, deres pårørende og andre samarbejdspartnere. Og du hviler i dig selv, så du ikke vælter, når der skal træffes beslutninger og prioriteres – og holdes fast i kursen.

Derudover håber vi at du kan genkende dig selv i disse styrker:
 • du tør tage ledelse og gå foran. Du oversætter de politiske budskaber og omsætter dem sammen med medarbejderne til praksis i hverdagen
 • du er en stærk faglig leder, som medvirker til at sammensætte de rigtige fagligheder ift. opgaver der skal løses, og kender praksis og lovgivning, kvalitetskrav og økonomi
 • du har visioner og mod til at stå i spidsen og lede forandringsprocesser og den løbende udvikling af dit plejecenter og det samlede område sammen med din lederkolleger
 • du går analytisk til værks for at komme hele vejen rundt om udfordringer, og du finder løsninger og optimerer for at udnytte muligheder og få de bedste resultater
 • du bevarer overblikket i en travl hverdag, og er omstillingsparat, når vi er nødt til at foretage hurtige omprioriteringer
 • du tør tage de nødvendige drøftelser og beslutninger - og stå på mål for dem - der skal til for at skabe det bedste tilbud til borgerne indenfor rammerne vi underlagt
 • du er lyttende og inviterer til dialog med medarbejdere, planlæggere, MED, samt borgere og deres pårørende
 • du leder tillidsbaseret dvs., at du gerne uddelegerer og giver ansvar fra dig til medarbejderne, så deres kompetencer bringes i spil
 • du leder opad og klæder lederkolleger og lederen af Plejeboligenheden på med information om hvad der rører sig i hverdagen

Yderligere info

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte leder af Plejeboligenheden Marianne Frost på telefon20 34 30 02 eller mail mafr@skivekommune.dk

Hvis du har spørgsmål vedr. Balling Plejecenter kan du desuden kontakte områdeleder Anette Sørensen på mail asre@skivekommune.dk eller Vanda Vestergaard på mail vanv@skivekommune.dk.

Hvis du har spørgsmål vedr. Roslev eller Glyngøre Plejecenter kan du kontakte områdeleder Anne Mette Sørensen på mail amls@skivekommune.dk,

Frist

Send os din ansøgning, hvor du beskriver, hvordan du vil byde ind på de opgaver, vi har beskrevet, senest tirsdag den 28. marts 2023.

Vi forventer at afholde 1. samtale den 14. april 2023 samt 2. samtale d. 24. eller 25. april 2023.

Derudover vil der indgå en personprofil i ansættelsesforløbet, hvis du går videre til 2. samtale.

Vi håber, at du kan tiltræde pr. 1. juni 2023.

Du bliver ansat efter gældende overenskomst og principperne om lokal løndannelse med baggrund i dine kvalifikationer og relevant erfaring.

Forud for ansættelse skal der foreligge en straffeattest og der indhentes reference.

Søg stillingen elektronisk via vores rekrutteringssystem

RENT LIV er livshjulet på Skiveegnen. Vi skaber vækst og udvikling gennem grønne handlinger. Vi gør det sammen gennem fælles virkelyst. Vi gør det for at benytte, beskytte og udvikle en egn i balance.
Grøn handling i fællesskaber og for en egn i balance. Tilsammen giver det RENT LIV.